سیال انرژی ایرانیان

نماینده انحصاری شرکتAIRMANژاپن در ایران

پروژه ها

پروژه زنجان

پروژه زنجان

پروژه زنجان

پروژه دیفیوزرهای تصفیه خانه استان اصفهان

پروژه دیفیوزرهای تصفیه خانه استان اصفهان

پروژه دیفیوزرهای تصفیه خانه استان اصفهان

پروژه شرکت سن ایچ ساوه

پروژه شرکت سن ایچ ساوه

پروژه بلوئر های ارزن شرکت سن ایچ ساوه به همراه کابینت

پروژه آب و فاضلاب استان اصفهان

پروژه آب و فاضلاب استان اصفهان

ساخت و تولید بلوئر های پروژه آب و فاضلاب استان اصفهان

1   2